> Zarządzenie nr 114/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 26 listopada 2021 r.

Zarządzenie nr 114/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 26 listopada 2021 r.


w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na realizacji zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 550, 551/1, 552, 554 w Komańczy”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 t.j. z dnia 2020.04.21 )

zarządzam, co następuje :

§1

Powołuję Komisję w składzie :

  1. Paweł Rysz – Przewodniczący Komisji
  2. Tomasz Zieliński – Członek Komisji
  3. Bogdan Wiktor– Członek Komisji
  4. Andrzej Ferenc – Członek Komisji

do dokonania odbioru końcowego robót budowlanych polegających na realizacji zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 550, 551/1, 552, 554 w Komańczy” wykonanych przez
La Strada Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29/208, 38-500 Sanok.

§2

Komisja przeprowadzi odbiór końcowy robót budowlanych polegających przebudowie drogi gminnej w miejscowości Komańcza wykonanych na podstawie umowy z dnia 26.08.2021 r.

§3

Komisja jest zobowiązana rozpocząć odbiór końcowy robót o którym mowa w §2 w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§4

Jeśli w chwili rozpoczęcia odbioru końcowego robót, którakolwiek z wymienionych w § 1 osób będzie nieobecna skład komisji ulega zmniejszeniu do osób obecnych z tym, że komisja nie może składać się z mniej niż trzech osób, w tym przewodniczącego.

§5

Z dokonanego odbioru komisja sporządzi pisemny protokół

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2021-11-26
Sporządzone przez: Tomasz Zieliński (Podinspektor)
Data udostępnienia: 2021-11-26 12:32:35
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał