> Zarządzenie nr 105/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 29 października 2021 r.

Zarządzenie nr 105/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 29 października 2021 r.


w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza na 2021 r.

Na podstawie art. 212 art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U z 2021r. poz. 305)

WÓJT GMINY  zarządza :

§1

 

  1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetowych o kwotę 1 000,00 zł 

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

750

 

 

Administracja publiczna

1 000,00

75011

 

Urzędy wojewódzkie

1 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -  gminnym) ustawami

1 000,00

 

 

 

RAZEM

1 000,00

 

  1. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę, 41 480,00 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

10 000,00

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

10 000,00

4260

Zakup energii

5 000,00

4480

Podatek od nieruchomości

4 000,00

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

1 000,00

710

 

 

Działalność usługowa

9 500,00

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

9 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

9 500,00

750

 

 

Administracja publiczna

1 000,00

75011

 

Urzędy wojewódzkie

1 000,00

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

1 000,00

 

 

 

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

15 480,00

80101

 

Szkoły podstawowe

13 150,00

4300

Zakup usług pozostałych

13 050,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

100,00

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

2 300,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 300,00

80195

 

Pozostała działalność

30,00

4430

Różne opłaty i składki

30,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5 500,00

90004

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

4 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4 000,00

90005

 

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1 500,00

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

1 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

500,00

 

 

 

RAZEM

41 480,00

  

  1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę, 40 480,00 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

10 000,00

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

10 000,00

4430

Różne opłaty i składki

10 000,00

710

 

 

Działalność usługowa

9 500,00

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

4 500,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

500,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4 000,00

71035

 

Cmentarze

5 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

15 480,00

80101

 

Szkoły podstawowe

13 150,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

450,00

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

12 600,00

4430

Różne opłaty i składki

100,00

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

2 300,00

4430

Różne opłaty i składki

2 300,00

80195

 

Pozostała działalność

30,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

30,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5 500,00

90004

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

4 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000,00

90005

 

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1 500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 500,00

 

 

 

RAZEM

40 480,00

 

§2

Wyodrębnia się dochody i wydatki bieżące związane z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Dział

Rozdział

§

Treść

Dochody

Wydatki

   

Zwiększe.

Zmniejsz

Zwiększen.

Zmniejsze.

750

 

 

Administracja publiczna

1 000,00

 

1 000,00

 

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

1 000,00

 

1 000,00

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -  gminnym) ustawami

1 000,00

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

1 000,00

 

 

 

 

RAZEM

1 000,00

 

1 000,00

 

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2021-10-29
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2021-11-24 10:49:39
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał