> Zarządzenie nr 107/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 8 listopada 2021 r.

Zarządzenie nr 107/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 8 listopada 2021 r.


w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305)

Wójt Gminy Komańcza- zarządza co następuje :

§1

Opracowanie projektu uchwały budżetowej Gminy Komańcza na 2022 rok wraz z uzasadnieniem przedstawia się Radzie Gminy Komańcza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


Data wytworzenia: 2021-11-08
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2021-11-24 10:50:41
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał