> Zarządzenie nr 82/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 6 sierpnia 2021 r.

Zarządzenie nr 82/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 6 sierpnia 2021 r.


w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej- toalety w Komańczy, stanowiącej własność Gminy Komańcza

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz § 1 Uchwały Nr XXXII/256/2021 Rady Gniny Komańcza z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Komańcza do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

zarządza, co następuje:

§1

Ustala się opłatę w wysokości 2,00 zł z tytułu jednorazowego skorzystania z toalety, wyposażonej w automat wrzutowy, znajdujący się na drzwiach wejściowych do toalety, zlokalizowanej na działce nr 438/3/ w miejscowości Komańcza.

§2

Ustala się Regulamin pobierania opłat z tytułu korzystania z toalety wskazanej w § 1, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Gminy Komańcza upoważnionym pisemnie przez Wójta Gminy Komańcza.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2021-08-06
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2021-11-18 09:40:33
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link