> Zarządzenie nr 106/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 02 listopada 2021 r.

Zarządzenie nr 106/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 02 listopada 2021 r.


w sprawie konsultacji projektu ”Programu współpracy Gminy Komańcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na 2022 rok”.

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 ur. poz. 1057) oraz Uchwały NR XXVI/138/16 Rady Gminy Komańcza z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów rocznych lub wieloletnich programów współpracy Gminy Komańcza z organizacjami pozarządowymi, Wójt Gminy Komańcza

ZARZĄDZA

§1

  1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie Gminy Komańcza.
  2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego u o wolontariacie na rok 2022.
  3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat projektu uchwały.

§2

Określa się termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 3 listopada 2021 r. i zakończenia konsultacji na dzień 15 listopada 2021 r.

§3

Forma konsultacji: konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie w/w Projektu uchwały na stronie internetowej Gminy Komańcza, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komańcza.

§4

Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada pracownik Urzędu Gminy Komańcza Inspektor ds. rolnictwa, ewidencji działalności gospodarczej oraz zdrowia.

§5

Opinie należy składać w terminie określonym w § 2 e-mailowo na adres: urzad@komancza.pl lub pisemnie, w sekretariacie Urzędu Gminy Komańcza, Komańcza 166, 38- 543 Komańcza w godzinach pracy urzędu. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.

§6

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Komańcza oraz na tablicy ogłoszeń.

§7

Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2021-11-02
Sporządzone przez: Maria Błażowska (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-11-04 23:03:25
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link