> Zarządzenie nr 110/2021 Wójta Gminy Komańcza - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 15 listopada 2021 roku

Zarządzenie nr 110/2021 Wójta Gminy Komańcza - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 15 listopada 2021 roku


w sprawie udziału Gminy Komańcza w powiatowym treningu systemu wykrywania i alarmowania, w ramach ćwiczenia Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA) pk. „PATROL - 21”

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2021.372 t.j.), § 3 pkt. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850), § 8 pkt 3) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U.2013.96) oraz zarządzenia nr 101/21 z dnia 09 listopada 2021 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego treningu systemu wykrywania i alarmowania, w ramach ćwiczenia Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA) pk. „PATROL - 21”

zarządzam co następuje:

§1

 1. W dniu 18 listopada 2021 r. Gmina Komańcza weźmie udział w powiatowym treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) nt. „Ocena sytuacji skażeń oraz ostrzeganie
  i alarmowanie ludności powiatu sanockiego przed skutkami zdarzeń CBRN przy wykorzystaniu nowoczesnych systemów i technologii IT i radiokomunikacji cyfrowej”, zwany dalej „treningiem”.
 2. Trening będzie elementem ogólnokrajowego ćwiczenia Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA) pk. „PATROL-21” organizowanego przez Centrum Dyspozycyjne KSWSiA - Centralny Ośrodek Analizy Skażeń (COAS).
 3. Szczegółowy harmonogram przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach treningu określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.
 4. W trakcie przygotowania i prowadzenia treningu przyjmuje się następujące cele merytoryczne i szkoleniowe:
  • weryfikacja skuteczności oraz doskonalenie uruchamiania i realizacji przez organy kierowania powiatowego systemu zarządzania kryzysowego i podmioty SWA, procedur reagowania i uruchamiania działań interwencyjnych w celu ochrony ludności przed skutkami zdarzeń CBRN na obszarze powiatu sanockiego;
  • praktyczne doskonalenie prognozowania stref awaryjnych i wymiany informacji o skażeniach z wykorzystaniem informatycznej platformy KSWSiA – SI PROMIEŃ w relacji: PCZK Sanok – Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Komańczy
  • praktyczne sprawdzenie sprawności i skuteczności działania systemów alarmowych na terenie Gminy Komańcza poprzez ich fizyczne uruchomienie (emisja sygnałów alarmowych i komunikatów słownych przy użyciu syren elektronicznych);
  • upowszechnianie wśród ludności Gminy Komańcza zasad postępowania w sytuacji wystąpienia różnych zagrożeń oraz po usłyszeniu sygnałów alarmowych i komunikatów emitowanych przez syreny.

§2

 1. W treningu weźmie udział Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
 2. Mając na względzie bezpieczeństwo zdrowotne i minimalizację ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, na czas treningu nie zostaną rozwinięte formacje SWA.

§3

 1. W ramach treningu, w dniu 18 listopada 2021 r. zostanie przeprowadzona głośna próba uruchomienia systemów alarmowych na terenie Gminy Komańcza.
 2. W trakcie fizycznego włączenia systemów alarmowych zostaną wyemitowane:
  • 1100 - akustyczny sygnał alarmowy – „ogłoszenie alarmu”;
  • 1115 - akustyczny sygnał alarmowy – „odwołanie alarmu”

- zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r.
w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96).

 1. Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Komańczy aktywuje procedurę fizycznego uruchomienia systemów alarmowych na terenie Gminy Komańcza po otrzymaniu z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Sanoku stosownego komunikatu alarmowego, przekazanego w radiowej sieci zarządzania starosty sanockiego oraz pocztą elektroniczną (awaryjnie faxem i/lub telefonem).
 2. Do przeprowadzenia głośnej próby uruchomienia systemów alarmowych należy wykorzystać:
  • radiowe systemy włączania syren alarmowych;
  • syreny alarmowe uruchamiane ręcznie na punktach alarmowych na terenie sołectw przez gminne centrum zarządzania kryzysowego.

§4

Zobowiązuję pracownika do spraw Zarządzania Kryzysowego i Obronności do:

 1. uregulowania w drodze zarządzenia przebiegu treningu na terenie Gminy Komańcza;
 2. poinformowania lokalnych społeczności o planowanej głośnej próbie uruchomienia systemów alarmowych.;
 3. podjęcia w ramach swoich kompetencji, działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestników treningu.

§5

W celu minimalizacji ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, wszyscy uczestnicy treningu są zobowiązani do przestrzegania aktualnych rygorów sanitarnych wynikających ze stanu epidemii COVID-19.

§6

Wójt Gminy Komańcza prześle do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Sanoku, w terminie do 26 listopada 2021 r. sprawozdania z przebiegu treningu na terenie Gminy Komańcza wg wzoru określonego w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§7

Pracownika do spraw Zarządzania Kryzysowego i Obronności Urzędu Gminy w Komańczy zobowiązuję do koordynowania całokształtu przedsięwzięć nad przygotowaniem i przeprowadzeniem treningu na obszarze Gminy Komańcza.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas przygotowania
i przeprowadzenia treningu.


Data wytworzenia: 2021-11-15
Sporządzone przez: Renata Kusy (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-11-18 10:48:05
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał