> Uchwała nr XXXV/289/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 10 listopada 2021 r.

Uchwała nr XXXV/289/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 10 listopada 2021 r.


w sprawie przyjęcia wykonywania zadania z zakresu właściwości powiatu i wyrażeniu zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Sanockim w sprawie przyjęcia do prowadzenia zadania publicznego jakim jest planowanie, budowa, modernizacja, utrzymanie i odnowa dróg

Działając na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 19 ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376),

Rada Gminy Komańcza uchwala co następuje:

§1

  1. Wyraża się zgodę na przyjęcie wykonywania zadania z zakresu właściwości Powiatu Sanockiego prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogą powiatową położoną na terenie Gminy Komańcza Nr 2263R Nowy Łupków przez wieś w km – od 1+044 do km 1+102 oraz od km 1+255 do km 1+322, w zakresie wykonywania zadania inwestycyjnego obejmującego remont chodnika w ciągu drogi powiatowej w wyżej wymienionej lokalizacji.
  2. Przyjęcie wykonywania zadań, o których mowa w ust. 1, nastąpi na mocy porozumienia zawartego między Gminą Komańcza a Powiatem Sanockim, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe.

§2

  1. Upoważnia się Wójta Gminy Komańcza do zawarcia porozumienia, o którym mowa w § 1 ust. 1.
  2. Projekt porozumienia, o którym mowa w § 1 ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2021-11-10
Sporządzone przez: Jacek Janas (Radca prawny)
Data udostępnienia: 2021-11-17 08:26:40
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał