> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 04 listopada 2021 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 04 listopada 2021 roku


o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 02 listopada 2021r. na wniosek Zakładu Karnego w Łupkowie, Nowy Łupków 45, 38-543 Komańcza, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Budowie pomnika - miejsca upamiętnienia internowanych w Zakładzie Karnym w Łupkowie wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i zagospodarowaniem terenu, przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 31/76 – obręb Nowy Łupków.

W związku z powyższym informuję, że całość akt sprawy znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Komańcza, w godzinach pracy Urzędu, stanowisko ds. Zagospodarowania przestrzennego gminy i gospodarki gruntami.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Komańcza, 38-543 Komańcza 166 w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi i (wnioski) wniesione w formie elektronicznej na adres: urzad@komancza.pl

  1. opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu
  2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
  3. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. 2020 poz. 346 ze zm.).

Wnioski mogą być również składane ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres: urzad@komancza.pl.


Data wytworzenia: 2021-11-04
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-11-04 22:57:14
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 93