> Remont dróg osiedlowych w miejscowości Wysoczany po byłym PGR w Szczawnem

Remont dróg osiedlowych w miejscowości Wysoczany po byłym PGR w Szczawnem


link do przetargu https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/cab030ed-3ebf-4d6e-9d12-93eaed29577f

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Remont dróg osiedlowych w miejscowości Wysoczany po byłym PGR w Szczawnem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

 • ) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

 • ) Nazwa zamawiającego: Gmina Komańcza
 • Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440755
 • Adres zamawiającego
  • ) Ulica: Komańcza 166
  • ) Miejscowość: Komańcza
  • ) Kod pocztowy: 38-543
  • ) Województwo: podkarpackie
  • ) Kraj: Polska
  • ) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński
  • ) Numer telefonu: 134677035
  • ) Numer faksu: 134677500
  • ) Adres poczty elektronicznej: urzad@komancza.pl
  • ) Adres strony internetowej zamawiającego: komancza.pl
 • ) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • ) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

 • ) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

 • ) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
 • ) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont dróg osiedlowych w miejscowości Wysoczany po byłym PGR w Szczawnem

 • ) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d02fe936-2288-11ec-b885-f28f91688073
 • ) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00198946/01
 • ) Wersja ogłoszenia: 01
 • ) Data ogłoszenia: 2021-10-01 10:45
 • ) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
 • ) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009449/05/P
 • ) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Remont dróg osiedlowych w m. Szczawne i Wysoczany po byłym PGR Szczawne, w m. Nowy Łupków i Osławica po byłym PGR w Nowym Łupkowie oraz w m. Wisłok Wielki po byłym PGR w Czystogarbie

 • ) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

 • ) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
 • ) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej urzad@komancza.pl
 • ) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415)
 • ) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
 • ) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
 • ) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

 • ) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
 1. Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO” zamawiający informuje, że :

Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postepowaniu jest Wójt Gminy Komańcza z siedzibą: Komańcza 166, 38-543 Komańcza, tel. 13 4677 035, e-mail urzad@komancza.pl.

 1. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować listownie na adres Urzędu Gminy Komańcza oraz poprzez e-mail: iod@komancza.pl.
 2. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , wyboru najkorzystniejszej oferty, zawarcie oraz realizacja umowy.
 3. Obiorcami danych osobowych Wykonawcy mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy Pzp, dane osobowe Wykonawcy mogą być zamieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych, odbiorcą danych może być bank realizujący usługi bankowe dla Urzędu Gminy w Komańczy - tj. Bank Gospodarstwa Krajowego, dostawca systemu finansowo-księgowego - RADIX Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piastowskiej 33, z którym zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmiot zapewniający elektronizację prowadzonych zamówień tj. platforma e- zamówienia , któremu również powierzono przetwarzanie danych. Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z Administratorem.
 4. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich).
 5. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres wymagany:
 6. 78 ust. 1 ustawy Pzp, tj. protokół wraz z załącznikami przechowuje się przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania chyba że umowa zawarta jest na dłuży okres czasu wtedy administrator przechowuje protokół do zakończenia umowy;
 7. umowy zgodnie z kategorią archiwalną B10 - tj. 10 lat od roku następującego po zakończeniu umowy zawartej w trybie zamówienia publicznego,
 8. pozostała dokumentacja dotycząca zamówień publicznych zgodnie z kategorią B5 - tj. 5 lat od roku następującego po zakończeniu sprawy.
 9. W celu złożenia oferty podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsca szczegółowe informacje zostały określone w SWZ

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 • ) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
 • ) Numer referencyjny: 271.5-II.2021
 • ) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
 • ) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
 • ) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
 • ) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

 • ) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, obejmujących remont dwóch dróg w miejscowości Wysoczany tj.:

Zadanie nr 1

Remont drogi na dz. nr 36/21 w miejscowości Wysoczany o długości 0,05 km w zakresie:

 1. Roboty przygotowawcze:
 • Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,048km
 • Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km - m 168m2
 • Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm - 168m2
 1. Roboty ziemne:
 • Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodnika wraz z wywozem - 240m2
 • Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodnika za każden dalsze 5 cm ponad 20 cm (dla 20 cm) wraz z wywozem - 240m2
 1. Podbudowy:
 • Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne - 216m2
 • Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy konstrukcyjneon szerokości 5m - droga - 216m
 • Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego gr 20cm- 216m2
 • Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego gr 8cm - 216m2
 • Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne - chodnik- 24m2
 • Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego gr 10cm-24m2
 • Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego gr 15cm - 24m2
 • Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o gr 15cm - 216m2
 • Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o gr 15cm- zjazdy -30m2
 • Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego gr 10cm -30m2
 • Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem - zjazdy - 100m2
 1. Nawierzchnie:
 • Skropienie nawierzchni asfaltem -216 m2
 • Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- asfaltową - 10 t
 • Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą o grubości po zagęszczeniu 5 cm - 168m2
 • Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną o grubości po zagęszczeniu 3cm - droga - 168m2
 • Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną o grubości po zagęszczeniu 3cm - zjazdy - 30m2
 • Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną za każdy dalsze 1cm ponad 3 (dla 2cm) - zjazdy - 30m2
 • Nawierzchnia z tłucznia kamiennego z warstwą górna z tłucznia o gr po zagęszczeniu 8cm - pobocza - 48m2
 • Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm na podsypce cementowo piaskowej - 24m2
 1. Elementy ulic
 • Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cmna podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 35m
 1. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
 • Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm - 2 szt.
 • Przymocowanie znaków - 2szt.
 1. Roboty wykończeniowe:
 • Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - inwentaryzacja powykonawcza -

0,589km

Zadanie nr. 2.

Remont drogi w miejscowości Wysoczany w km 0+125 - 0+230 o długości 0,205km na dz. nr 46/2, i 46/6 w zakresie:

 1. Roboty przygotowawcze:
 • Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,205km
 • Mechaniczne karczowanie krzaków - 0,100ha
 1. Roboty ziemne:
 • Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku do 1km - rozbiórka istniejącej drogi - 410 m3
 • Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku do 1km - czyszczenie i pogłębianie rowu - 130 m3
 • Ława betonowa z oporem pod krawężniki- 13,5m3
 • Ścieki z elementów betonowych o gr. 15cm na podsypce cementowo-piaskowej- ścieki trójkątne- 40m
 1. Podbudowy:
 • Koryta o głębokości 20cmwykonywane mechanicznie na całej długości jezdni i chodnika -1 025 m2
 • Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego gr 20cm- 922,5 m2
 • Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego gr 10cm - 922m2
 • Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego gr 20cm-922m2
 • Wyrównanie ręczne istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczną - zjazdy- 45t
 1. Nawierzchnie:
 • Skropienie nawierzchni asfaltem -615 m2
 • Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą asfaltową wiążącą o grubości po zagęszczeniu 8 cm - 615 m2
 • Skropienie nawierzchni asfaltem -615 m2
 • Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm- 615 m2
 • Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 12cm- 307,5 m2
 1. Roboty wykończeniowe
 • Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm - 1 szt.
 • Przymocowanie znaków - 1szt.
 • Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - inwentaryzacja powykonawcza - 0,205km

Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty w ramach realizowanego zamówienia wynosi 24 miesiące.

Szczegółowy zakres prac do wykonania precyzuje dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót, stanowiący załącznik do niniejszej SWZ.

 • ) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
 • ) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

 • ) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
 • ) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-25
 • ) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
 • ) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

 • ) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
 • ) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

 • ) Nazwa kryterium: Cena
 • ) Waga: 60,00

Kryterium 2

 • ) Rodzaj kryterium:

inne.

 • ) Nazwa kryterium: okres gwarancji
 • ) Waga: 40,00
 • ) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

 • ) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
 • ) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
 • ) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1) wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane, odpowiadające przedmiotowi zamówienia, które polegały na wykonaniu budowy, przebudowy, remontu lub naprawy dróg o wartości co najmniej 200.000,00 zł brutto każda 2) osoby skierowane do realizacji zamówienia:

a). wykonawca dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi o specjalności drogowej bez ograniczeń

 • ) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
 • ) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
 • ) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Środki dowodowe na potwierdzenie warunku zdolności technicznej lub zawodowej:
 • wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów -inne odpowiednie dokumenty; (załącznik nr 3 do SWZ);
 • wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 4 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

 • ) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
 • ) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
 • ) Zamawiający wymaga wadium: Tak
  • Informacje dotyczące wadium:
 1. Wykonawca w terminie do upływu terminu składania ofert wniesie wadium w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach:
 • pieniądzu,
 • gwarancjach bankowych,
 • gwarancjach ubezpieczeniowych,
 • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
 1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego nr 63 1130 1105 0005 2057 5820 0007 do upływu terminu składania ofert w tytule przelewu należy wpisać Wadium oraz podać nazwę zadania

Uwaga:

Wadium wnoszone w pieniądzu ściśle z dyspozycją art. 97 ust. 8 ustawy Pzp, wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego .

Pozostałe informacje dotyczące wadium zawarte zostały w SWZ.

 • ) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
 • ) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
 1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
 2. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania: zwraca się do zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
 3. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
 • oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ
 • sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej:
 1. wykonawcy składają jedną ofertę do której załączone będą dokumenty, o których mowa w pkt.

7 SWZ, oświadczenia składa każdy z wykonawców osobno w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w pkt 11 SWZ;

 1. oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1 składa każdy z wykonawców osobno;
 2. oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną;
 3. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie;
 4. wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami;
 5. wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant (pełnomocnik) pozostałych.

Uwaga: warunki, o których mowa w pkt. 7 SWZ (warunki uczestnictwa w przetargu) podmioty składające ofertę wspólną jako konsorcjum mogą spełniać łącznie.

 • przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum.
 1. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w oryginale lub kopii, której zgodność z oryginałem poświadczono notarialnie opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
  • ) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

 • ) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
 • ) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
 • ) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 455 ustawy Pzp. oraz w przypadkach, o których mowa w SWZ oraz projekcie umowy stanowiącym integralną część SWZ - załącznik nr 5 do SWZ.

 • ) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

 • ) Termin składania ofert: 2021-10-15 09:00
 • ) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do zlożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostepnego na ePUAP i udostepnionego również na miniPortalu.
 • ) Termin otwarcia ofert: 2021-10-15 10:30
 • ) Termin związania ofertą: do 2021-11-13

Data wytworzenia: 2021-10-15
Sporządzone przez: Iwona Miszczyszyn (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-10-06 10:00:09
Rodzaj zamówienia: Przetarg
Tryb: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 2021-10-15 09:00:00
Termin otwarcia: 2021-10-15 10:30:00
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 431