> Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie


Stosownie do art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.),

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

  1. Strona słowacka przekazała Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska decyzję końcową nr 156/2021, tzw. development consent, wydaną przez Słowacki Dozór Jądrowy, na mocy której słowacka Elektrownia Jądrowa Mochovce, Blok 3 i częściowo urządzenia wspólne dla Bloku 3 i 4 mogą zostać oddane do eksploatacji. Decyzja ta została wydana po przeprowadzeniu w latach 2009-2010 postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w tym w kontekście transgranicznym, w którym Rzeczpospolita Polska uczestniczyła na prawach strony narażonej.
  2. Z treścią ww. dokumentów (w jęz. polskim i słowackim) można zapoznać się, po uprzednim umówieniu wizyty, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
    w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, w pokoju 41, w godzinach 7.30 – 15.30: telefonicznym (tel. 17 785 00 44) lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub poczty tradycyjnej.
  3. Treść ww. dokumentów zamieszczona została również na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie pod adresem http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/ w zakładce Obwieszczenia i Zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. 14 dni licząc od dnia 17 września 2021 r.


Data wytworzenia: 2021-09-16
Sporządzone przez: Antoni Pomykała (p.o. Z-cy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie)
Data udostępnienia: 2021-09-20 13:31:24
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 358