> Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o zebraniu dowodów

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o zebraniu dowodów


Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 51 ust.1 pkt 3, art. 53 w związku z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że został opracowany projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn.:

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą w miejscowości Komańcza” na działce nr ewid. 503/3 obręb 0008 Komańcza, na terenie kolejowym zamkniętym”,

na rzecz:

Gminy Komańcza, Komańcza 166, 38-543 Komańcza,

W związku z powyższym w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 w pok. 353 Wydziału Infrastruktury można zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzieć się co do nich, do czasu wydania rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie.


Data wytworzenia: 2021-07-22
Sporządzone przez: Wojewoda Podkarpacki
Data udostępnienia: 2021-07-23 09:31:25
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 547