> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 5 lipca 2021 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 5 lipca 2021 r.


Stosownie do art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), w zawiązku z wnioskiem z dnia 28 stycznia 2021 r. (data wpływu: 29 stycznia 2021 r.), Zarządu Powiatu Sanockiego, ul. rynek 1, 38 – 500 Sanok, w imieniu którego występuje Pełnomocnik Pan Piotr Gaździk, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2259 R Rzepedź – Kalnica – Mchawa w km od 0+400 do km 0+650 wraz z obiektem mostowym w km 0+500”, obejmującego działki nr ewid.: 159/5, 160/1, 161/3, 161/14, 163/5, 163/6 w miejscowości Rzepedź; 1/35, 326/3, 363/18, 370/2 w miejscowości Turzańsk; 5, 18/19, 18/21, 18/22, 18/25 w miejscowości Prełuki”;

WÓJT GMINY KOMAŃCZA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Że w dniu 30 czerwca 2021 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2259 R Rzepedź – Kalnica – Mchawa w km od 0+400 do km 0+650 wraz z obiektem mostowym w km 0+500”, obejmującego działki nr ewid.: 159/5, 160/1, 161/3, 161/14, 163/5, 163/6 w miejscowości Rzepedź; 1/35, 326/3, 363/18, 370/2 w miejscowości Turzańsk; 5, 18/19, 18/21, 18/22, 18/25 w miejscowości Prełuki”.

W dniach od 05 lipca 2021 r. do 04 sierpnia 2021 r. każdy może zapoznać się z treścią ww. decyzji oraz zgromadzoną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Komańczy, (38-543 Komańcza 166), w godzinach pracy Urzędu, tj. w godzinach 7.00 – 15.00 od poniedziałku do środy, od 7.00 – 17.00 w czwartki oraz 7.00 – 13.00 w piątki, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub poczty tradycyjnej.

Treść ww. decyzji udostępniono na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Komańcza. Dzień udostepnienia treści decyzji: 05 lipca 2021 r.


Data wytworzenia: 2021-07-05
Sporządzone przez: Andrzej Ferenc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-07-06 23:01:54
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 401