> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 02 lipca 2021 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 02 lipca 2021 r.


o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49, art. 49a oraz art. 49§2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735) oraz z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 741)

ZAWIADAMIAM

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą.

przewidzianej do realizacji w miejscowości: Komańcza, Duszatyn, Radoszyce, gmina Komańcza, na części działek:

a) nr ew. 584; 592/8; 588; 369/4;587/1;368/1; 370/1; 370/2; 587/3- obręb 0008 Komancza,

b) nr ew. 127/8; 127/11; 127/10 – obręb 0005 Duszatyn,

c) nr ew. 419/14; 419/20 - obręb 0017 Radoszyce.

W związku z powyższym informuje się każdego kto ma interes prawny, o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz aktami sprawy w Urzędzie Gminy Komańcza, w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicach ogłoszeń oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej.


Data wytworzenia: 2021-07-02
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-07-02 12:50:56
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 335