> Debata nad Raportem o Stanie Gminy Komańcza za 2020 rok

Debata nad Raportem o Stanie Gminy Komańcza za 2020 rok


W dniu 30 czerwca 2021 r. o godz. 11:45 w Ośrodku Kultury w Szczawnem odbędzie się Sesja Rady Gminy Komańcza, na której zgodnie z art. 28aa ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), będzie rozpatrywany raport o stanie Gminy Komańcza za 2020 rok. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Komańcza, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, a także uchwał Rady Gminy.

Nad przedstawionym raportem zostanie przeprowadzona debata, w której głos zabierać będą radni oraz mieszkańcy Gminy Komańcza. Aby móc zabrać głos w debacie należy złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Komańcza pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie należy złożyć w Sekretariacie (I piętro, pokój nr 9) najpóźniej w dniu 29 czerwca 2021 r. Mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie Gminy Komańcza za 2020 rok zostanie przeprowadzone głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Komańcza wotum zaufania.


Data wytworzenia: 2021-06-21
Sporządzone przez: Adam Pasiniewicz (Przewodniczący Rady Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2021-06-22 13:21:35
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 464