> Zarządzenie nr 27/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 5 marca 2021 r.

Zarządzenie nr 27/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 5 marca 2021 r.


w sprawie: określenia zasad (polityki) rachunkowości projektu "Iluminacja obiektów dziedzictwa kulturowego transgranicznej trasy rowerowej PL - SK" objętego Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020

Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 217), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2020 r poz. 342)

zarządzam co następuje:

§1

Dla realizacji Projektu pn.: „Iluminacja obiektów dziedzictwa kulturowego transgranicznej trasy rowerowej PL SK”SK”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V A Polska Słowacja 2014 2 020 , w ramach umowy na dof inansowanie zawartej w Komańczy w dniu 5 marca 2021 r.
Okres realizacji projektu: 2021 rok.

Ustala się

ZASADY (POLITYKĘ) RACHUNKOWOŚCI zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Komańcza.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2021-03-05
Sporządzone przez: Monika Guśtak
Data udostępnienia: 2021-05-27 08:04:15
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 396