> Zarządzenie nr 26/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 4 marca 2021 r.

Zarządzenie nr 26/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 4 marca 2021 r.


w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczawnem

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2020 r. poz. 713 art. 262 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), oraz § 3 Uchwały Nr XXVIII/215/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 24.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2021 rok,

Zarządzam co następuje:

§1

Udziela się Stowarzyszeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczawnem ze środków budżetu Gminy Komańcza nieoprocentowanej pożyczki w kwocie 5.558,40 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych 40/100).

§2

Pożyczka zostanie przeznaczona na wyprzedzające finansowanie kosztów zakupu drewnianego podestu taneczno- scenicznego.

§3

Sposób spłaty i rozliczenia pożyczki zostaną określone w umowie pożyczki.

§4

Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty całej kwoty udzielonej pożyczki w terminie do 31.05.2021 r.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka
Data udostępnienia: 2021-05-20 15:17:48
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 335