> Zarządzenie nr 31/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 22 marca 2021 r.

Zarządzenie nr 31/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 22 marca 2021 r.


w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Komańcza za 2020 r.

Na podstawie art. 267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021r. poz.305)

§1

Przedstawić Radzie Gminy Komańcza i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Komańcza za 2020 rok w brzmieniu jak zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia, sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Komańczy, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Komańczy oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Komańcza za 2020 rok.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2021-03-22
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka
Data udostępnienia: 2021-05-20 07:37:03
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 302