> Zarządzenie nr 32/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 24 marca 2021 r.

Zarządzenie nr 32/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 24 marca 2021 r.


w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póź.zm.), w związku z art. art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póź.zm.)

Wójt Gminy Komańcza zarządza, co następuje:

§1

Wprowadza się Regulamin Pracy Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Traci moc Zarządzenie Nr 4/2013 Wójta Gminy Komańcza z dnia 03 stycznia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2021-03-24
Sporządzone przez: Iwona Miszczyszyn
Data udostępnienia: 2021-05-13 14:14:06
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 322