> Zarządzenie nr 29/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 10 marca 2021 r.

Zarządzenie nr 29/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 10 marca 2021 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza, przeznaczonej do zbycia w drodze bez przetargu

Działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1990 ze zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XXV/198/2020 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 listopada 2020 r.

Wójt Gminy Komańcza zarządza co następuje

przeznacza do zbycia w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa - PGL LP Nadleśnictwo Komańcza nieruchomości stanowiące własność Gminy Komańcza

§1.

Lp.

Numer

ewid.

nieruch.

Pow. działki

Numer

KW

Położenie

Opis nieruch.

Cena

nieruchomości (netto)

1.

574/7

0,0592 ha

KS1S/00034477/1

Komańcza

nieruchomość gruntowa (dr)

15 800,00 zł

2.

601

0,0261 ha

KS1S/00034477/1

Komańcza

nieruchomość gruntowa (dr)

7 000,00 zł

 

§2.

Niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Komańcza przez okres 21 dni, informacja o wywieszeniu tego wykazu ogłoszona w prasie lokalnej i miejscach zwyczajowo przyjętych oraz na stronie internetowej Urzędu. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie do 23.04.2021 r.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.


Sporządzone przez: Joanna Szulc
Data udostępnienia: 2021-03-11 12:14:33
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 627