> Zarządzenie nr 12/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 9 lutego 2020 r.

Zarządzenie nr 12/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 9 lutego 2020 r.


w sprawie powierzenia spraw Zastępcy Wójta

Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713), zarządzam co następuje:

§1

Powierzam Panu Pawłowi Rysz Zastępcy Wójta prowadzenie w imieniu Wójta Gminy Komańcza spraw gminy w zakresie przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli na podstawie Uchwały nr XV/123/2019 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sporządzone przez: Monika Guśtak
Data udostępnienia: 2021-02-11 08:16:58
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 623