> Zarządzenie nr 23/2021 Wójta Gminy Komańcza - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 25 lutego 2021 r.

Zarządzenie nr 23/2021 Wójta Gminy Komańcza - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 25 lutego 2021 r.


w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej Gminy Komańcza w 2021 roku.

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 t.j. z późn. zm.), § 3 pkt 3, § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r., Nr 96 poz. 850) oraz zarządzenia Nr 16/2021 Wojewody Podkarpackiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej województwa podkarpackiego w 2021 roku oraz zarządzenia Nr 16/2021 Starosty Sanockiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Sanockiego z dnia 15 lutego 2021 r w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej powiatu sanockiego w 2021 roku.

zarządza się, co następuje:

§1

  1. Przedstawia się :
    1. ”Wytyczne Starosty Sanockiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 15 lutego 2021 roku do działalności w dziedzinie obrony cywilnej na 2021 rok” – stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia;
    2. „Wytyczne Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 28 grudnia 2020 r. do działalności w dziedzinie ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej w 2021 i w 2022 r.” – stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
    3. „Plan działania w zakresie obrony cywilnej Gminy Komańcza na 2021 rok” – stanowiący załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§2

Zobowiązuje się wszystkich wykonawców i współwykonawców do terminowej realizacji zadań zawartych w „Planie działania w zakresie obrony cywilnej Gminy Komańcza na rok 2021”

§3

Nadzór nad realizacją zasadniczych przedsięwzięć planu działania powierza się Zastępcy Wójta Gminy Komańcza

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do 31 grudnia 2021 r.


Data wytworzenia: 2021-02-25
Sporządzone przez: Renata Kusy
Data udostępnienia: 2021-03-01 11:34:01
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 337