> Zarządzenie nr 21/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 18 lutego 2021 r.

Zarządzenie nr 21/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 18 lutego 2021 r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. weryfikacji sprawozdań.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) § 15 Uchwały Nr XI/36/11 Rady Gminy Komańcza z dnia 16 maja 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finasowania rozwoju sportu na terenie Gminy Komańcza

§1

Powołuję Komisję Konkursową ds. weryfikacji sprawozdań związanych z realizacją ogłoszonych konkursów w 2020 roku na działalność pożytku publicznego i wolontariatu, w skład której wchodzą następujące osoby:

 1. Diana Bętkowska – Rodkiewicz - przewodnicząc komisji
 2. Krystyna Galik-Harhaj - sekretarz komisji
 3. Maria Błażowska - członek komisji
 4. Kamila Sobolak - członek komisji

§2

 1. Do zadań Komisji Konkursowej ds. weryfikacji sprawozdań weryfikacja sprawozdań z realizacji zadnia publicznego określonego w umowie i udzielonego na podstawie Uchwały Nr XV/124/2019 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 listopada 2019r. i Uchwały Nr XI/36/11 Rady Gminy Komańcza z dnia 16 maja 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finasowania rozwoju sportu na terenie Gminy Komańcza (rozumiem, że wykonanie ofert na podstawie tej drugiej uchwały też ma być sprawdzane).
 2. Weryfikacja sprawozdań obejmuje zbadanie zgodności zapisów sprawozdania z postanowieniami umowy w szczególności poprzez:
  1. analizę sprawozdania i uzasadnienia ewentualnych rozbieżności pomiędzy umową i jej załącznikami a treścią sprawozdania. W przypadku braku ww. uzasadnienia zleceniodawca wzywa zleceniobiorcę do jego przedstawienia,
  2. analizę sprawozdania z wykonania wydatków, w tym badanie zgodności jego zapisów z kosztorysem będącym załącznikiem do umowy, badanie udziału procentowego dotacji w koszcie całkowitym realizowanego zadania oraz analizę zestawienia faktur związanych z realizacją zadania publicznego.
  3. Pracami Komisji kieruje przewodniczący, do którego zadań należy, w szczególności ustalenie terminu i miejsca posiedzenia komisji.
  4. Sekretarz protokołuje każde posiedzenie komisji.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Komisji Konkursowej ds. weryfikacji sprawozdań.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2021-02-18
Sporządzone przez: Maria Błażowska
Data udostępnienia: 2021-02-22 11:28:04
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 396