> Uchwala Nr XXVII/210/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 stycznia roku

Uchwala Nr XXVII/210/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 stycznia roku


w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Komańcza

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 art.230 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869 ze zmianami.)

Rada Gminy Komańcza
uchwala co następuje:

§1

Uchwala sie wieloletnią prognozę finansową Gminy Komańcza wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 - 2030, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

W wykazie przedsięwzięć Gmina Komańcza nie posiada żadnych zadań

§3

Upoważnia się Wójta Gminy Komańcza do:

 1. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy :
 • zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie :
 • dostawy wody za pomocą sieci wodno- kanalizacyjnych lub odprowadzania ścieków do takiej,
 • dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
 • dostawy gazu z sieci gazowej,
 • licencji na oprogramowanie komputerowe
 • usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego
 • zawieranych na czas oznaczony w zakresie:
 • prowadzenia rachunku bankowego, do kwoty 30 000,00 zł
 • dowożenie dzieci do szkół, do kwoty 100 000,00 zł,
 • dostarczanie energii elektrycznej, do kwoty 300 000,00 zł,
 • dostawy usług telekomunikacyjnych, do kwoty 20 000,00 zł
 • dostawy usług internetowych, do kwoty 20 0000,00 zł,
 • usług telefonii komórkowej, do kwoty 20 000,00 zł,
 • usług pocztowych, do kwoty 40 000,00 zł
 • ubezpieczenia mienia, do kwoty 50 000,00 zł,
 • konserwacji oświetlenia ulicznego, do kwoty 60 000,00 zł
 • zimowego utrzymania dróg, do kwoty 100 000,00 zł,
 • badań lekarskich, do kwoty 5 000,00 zł
 • odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komańcza , do kwoty 600 000,00 zł
 • dostawy i opieki autorskiej oprogramowania, do kwoty 30 000,00 zł.
 1. przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy :
 • zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie :
 • dostawy wody za pomocą sieci wodno- kanalizacyjnych lub odprowadzania ścieków do takiej,
 • dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
 • dostawy gazu z sieci gazowej,
 • licencji na oprogramowanie komputerowe
 • usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego
 • zawieranych na czas oznaczony w zakresie:
 • prowadzenia rachunku bankowego, do kwoty 10 000,00 zł
 • dostarczanie energii elektrycznej, do kwoty 20 000,00 zł,
 • dostawy usług telekomunikacyjnych, do kwoty 10 000,00 zł
 • dostawy usług internetowych, do kwoty 10 0000,00 zł,
 • usług telefonii komórkowej, do kwoty 10 000,00 zł,
 • usług pocztowych, do kwoty 10 000,00 zł
 • ubezpieczenia mienia, do kwoty 30 000,00 zł
 • badań lekarskich, do kwoty 5 000,00 zł
 • dostawy i opieki autorskiej oprogramowania, do kwoty 10 000,00 zł.

§3

 • .Uchyla się uchwałę nr XVII/130/2020 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Komańcza ze zmianami.
 • . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.

Data wytworzenia: 2021-01-28
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka
Data udostępnienia: 2021-02-17 14:44:35
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 195