> Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 17 lutego 2021 r.

Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 17 lutego 2021 r.


w sprawie włączenia karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Komańcza

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713 tj. z dnia 21.04.2020) oraz art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2020.282 tj. z dnia 21.02.2021.) zarządzam co następuje:

§1

Zarządzam włączenie do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Komańcza:

a) kartę ewidencyjną obiektu nieruchomego – Grób wojenny Romana Szwarca (czas powstania 03.09.1939), znajdujący się na cmentarzu komunalnym w miejscowości Komańcza na działce nr ewid. 245, przy drodze wojewódzkiej 892 i 897.

b) kartę ewidencyjną obiektu nieruchomego – Grób wojenny Franciszka Kłapacza (czas powstania wrzesień 1939), znajdujący się na cmentarzu komunalnym w miejscowości Komańcza na działce nr ewid. 245, przy drodze wojewódzkiej 892 i 897.

§2

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2021-02-17
Sporządzone przez: Tomasz Zieliński
Data udostępnienia: 2021-02-17 12:56:18
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 472