> Zarządzenie nr 8/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 29 stycznia 2021 r.

Zarządzenie nr 8/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 29 stycznia 2021 r.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2019.506.), art. 44 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.) oraz art.2 ust.6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (tj. Dz. U. z 2014. poz. 301)

zarządzam co następuje:

§1

  1. Zadania w ramach funduszu sołeckiego realizują sołtysi przy wsparciu wyznaczonych pracowników Urzędu Gminy Komańcza lub jednostek organizacyjnych gminy.
  2. Zadania winny być realizowane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad:
  • uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów
  • optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.
  1. Zadania należy zrealizować i rozliczyć do 30 listopada 2021 roku.

§2

  1. Na pracowniku urzędu lub jednostki organizacyjnej wspierającym sołtysa w wykonywaniu danego zadania spoczywa obowiązek nadzoru nad realizacją zadania zgodnie z obowiązującym prawem.
  2. Nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków finansowych sprawuje Skarbnik Gminy.
  3. Wykazy zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. w poszczególnych sołectwach stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2021-01-29
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka
Data udostępnienia: 2021-02-16 13:29:11
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 391