> Zarządzenie nr 10/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 08 lutego 2021r.

Zarządzenie nr 10/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 08 lutego 2021r.


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1990 ze zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz na podstawie §7 ust. 1 Uchwały Nr XXXIII/165/2017 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Komańcza

Wójt Gminy Komańcza

Zarządza, co następuje:

przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiące własność Gminy Komańcza

§1.

Lp.

Numer

ewid.

nieruch.

Pow. działki

 Numer

KW

Położenie

Opis nieruch.

Cena

nieruchomości (netto)

1.

574/8

0,0124 ha

KS1S/00034477/1

Komańcza

nieruchomość gruntowa (dr)

1 250,00 zł

2.

171/4

0,0119 ha

KS1S/00030494/8

Wisłok Wielki

nieruchomość gruntowa (LsV)

1 150,00 zł

3.

171/5

0,0250 ha

KS1S/00030494/8

Wisłok Wielki

nieruchomość gruntowa (LsV)

2 700,00 zł

4.

126/25

0,0089 ha

KS1S/00063888/7

Szczawne

nieruchomość gruntowa (B)

850,00 zł

5.

71/4

0,0826 ha

KS1S/00052992/9

Czystogarb

nieruchomość gruntowa (PsIV)

4 500,00 zł

§2.

Niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Komańcza przez okres 21 dni, informacja o wywieszeniu tego wykazu ogłoszona w prasie lokalnej i miejscach zwyczajowo przyjętych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komańcza. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie do 26.03.2021r.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2021-02-08
Sporządzone przez: Joanna Szulc
Data udostępnienia: 2021-02-11 08:01:08
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 432