> Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 28 stycznia 2021 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 28 stycznia 2021 r.


Na podstawie § 9 pkt 1, 2 i 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. z 2018 r. poz. 246), informuję, co następuje.

W związku z zarządzonymi na dzień 11 kwietnia 2021 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Komańcza w okręgu wyborczym nr 4, zgodnie z art. 399 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319), prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje:

  • komitetowi wyborczemu partii politycznej,
  • koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,
  • komitetowi wyborczemu organizacji,
  • komitetowi wyborczemu wyborców.

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Krośnie II do dnia 15 lutego 2021 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1/418 w godzinach pracy, tj. od 7:30 do 15:30.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 178 § 1 oraz § 2 Kodeksu Wyborczego, pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Krośnie II, mogą zgłaszać kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Komańczy. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie (adres j. w.), w terminie do dnia 25 lutego 2021 r. do godz. 15:30.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej przyjmuje Urzędnik Wyborczy Gminy Komańcza za pośrednictwem Urzędu Gminy, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 12 marca 2021 r.

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, mogą głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu do dnia 29 marca 2021 r. (termin wydłużony na podstawie art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego), z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 6 kwietnia 2021 r.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który w dniu głosowania będzie miał ukończone 60 lat, może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do Wójta Gminy Komańcza do dnia 2 kwietnia 2021 r.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Krośnie II sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów (tj. do dnia 12 lipca 2021 r.).

Sprawozdanie należy złożyć w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie (adres j. w.). Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych.

Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, także tych, które nie pozyskiwały środków finansowych, nie zaciągały zobowiązań oraz nie dokonywały wydatków na prowadzenie kampanii wyborczej.

Stosowne formularze zgłoszeń, wniosków i sprawozdań dostępne są na stronach internetowych: krosno.kbw.gov.pl oraz pkw.gov.pl.

O dotrzymaniu terminów, o których mowa w Komunikacie, decyduje data otrzymania dokumentu przez właściwy podmiot, nie zaś data stempla pocztowego.


Data wytworzenia: 2021-01-28
Sporządzone przez: Marta Petryk
Data udostępnienia: 2021-02-03 08:10:54
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 384