> Zarządzenie nr 4/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 25 stycznia 2021 r.

Zarządzenie nr 4/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 25 stycznia 2021 r.


w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) art. 33 ust. 3, art. 34 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019r poz. 1775 ze zm.)

z a r z ą d z a m co następuje:

§1

Powołuje się Gminne Biuro Spisowe, zwane dalej „GBS”, do wykonania prac spisowych na terenie Gminy Komańcza w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. w składzie:

  1. Paweł Rysz – Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego,
  2. Renata Kusy – Koordynator gminny,
  3. Maria Błażowska – członek Gminnego Biura Spisowego,
  4. Tomasz Rachwał – członek Gminnego Biura Spisowego.

§2

Członkowie Gminnego Biura Spisowego realizują swoje obowiązki wynikające z ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. z 2019 r., poz.1775) oraz jej aktów wykonawczych i innych dokumentów określających zadania biura i sposób przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.

§3

Siedzibą Biura Spisowego jest Urząd Gminy w Komańczy.

§4

Gminne Biuro Spisowe powołuje się od 25 stycznia 2021 r.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2021-01-25
Sporządzone przez: Renata Kusy
Data udostępnienia: 2021-01-29 09:35:04
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 478