> Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 25 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 25 stycznia 2021 r.


w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Komańcza na rok szkolny 2021/2022

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020.713) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz.U.2020.910) zarządza się, co następuje:

§1

Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Komańcza na rok szkolny 2021/2022 – zgodnie z tabelami, stanowiącymi załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Komańcza.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data udostępnienia: 2021-01-26 09:10:21
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 417