> Postanowienie nr 4/2021 Komisarza Wyborczego w Krośnie II

Postanowienie nr 4/2021 Komisarza Wyborczego w Krośnie II


w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Na podstawie art. 383 § 2a w związku z § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) Komisarz Wyborczy w Krośnie II postanawia, co następuje:

§ 1

Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego ROMANA EMILA ANTOSZA wybranego do Rady Gminy Komańcza w okręgu wyborczym nr 4 z listy nr 17- KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA GMINA, z powodu śmierci - z dniem 7 stycznia 2021 r.

§ 2

Postanowienie przekazuje się Wojewodzie Podkarpackiemu oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Komańcza.

§ 3

Postanowienie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Krośnie II 

Marek Michał Syrek


Data wytworzenia: 2021-01-15
Sporządzone przez: Edyta Opar
Data udostępnienia: 2021-01-21 12:20:51
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 674