> Zarządzenie nr 93/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia10 lipca 2024 r.

Zarządzenie nr 93/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia10 lipca 2024 r.


w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Komańcza w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2024.609 ze zm.), w związku z art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2023.1465), oraz § 15 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W związku z upałami zarządzam skrócenie czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Komańcza, bez obowiązku odpracowywania i z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§ 2.

W dniu 10 lipca 2024 roku Urząd Gminy Komańcza będzie czynny w godzinach 7:00-14:00.
W dniu 11 lipca 2024 roku Urząd Gminy Komańcza będzie czynny w godzinach 7:00-14:30.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2024-07-10
Sporządzone przez: Marian Kurasz (Sekretarz)
Data udostępnienia: 2024-07-10 13:46:40
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Edyta Opar
Wyświetleń: 83