> Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach działania 7.18 usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach działania 7.18 usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej


Ogłaszający konkurs:

Gmina Komańcza, z siedzibą w Komańczy 166, 38-543 Komańcza.

 1. PODSTAWA PRAWNA:

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej na lata 2021-2027 (Dz. U. 2022 r. poz. 1079) gmina Komańcza ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu z zakresu usług społecznych i zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej, Działanie 7.18.

Nabór partnera jest prowadzony w celu wspólnej realizacji projektu z zakresu usług społecznych i zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej. Informacja na temat konkursu oraz regulamin naboru nr FEPK.07.18-IP.01-002/24 dostępna jest na stronie: https://funduszeue.podkarpackie.pl/nabory-wnioskow/7-18-uslugi-spoleczne-i-zdrowotne-swiadczone-w-spolecznosci-lokalnej-nabor-nr-fepk-07-18-ip-01-002-24

 1. CEL PARTNERSTWA:

Wspólna realizacja projektu w ramach Działania 7.18 Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej polegająca na zapewnieniu i poprawie dostępu do lepszych jakościowo usług społecznych i zdrowotnych. Projekt będzie realizowany na terenie województwa podkarpackiego, w gminie Komańcza. Poza podmiotem wyłonionym w ramach niniejszego konkursu, partnerem wiodącym projektu jest gmina Komańcza. Celem projektu jest zapewnienie usług społecznych i zdrowotnych w środowisku lokalnym osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu tj. osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

 • ZAKRES PARTNERSTWA:

Szczegółowy zakres działań i opis zadań poszczególnych partnerów będzie wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu, który będzie złożony w ramach ww. naboru. Partner w celu wspólnej realizacji projektu zadeklaruje wniesienie wkładu w realizację zadań i celu partnerstwa w postaci wiedzy i doświadczenia, know–how, zasobów ludzkich, zasobów organizacyjnych, technicznych lub finansowych, którymi dysponuje w celu realizacji zadań / działań w projekcie. Udział partnera w projekcie nie może polegać wyłącznie na wniesieniu zasobów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Partner będzie odpowiedzialny za realizację uzgodnionych i wskazanych zadań. Zadania realizowane przez partnera w ramach projektu nie mogą polegać na oferowaniu towarów, świadczeniu usług lub wykonywaniu robót budowlanych na rzecz pozostałych partnerów. Partner wiodący zawrze umowę partnerską/porozumienie o partnerstwie z wyłonionym partnerem, której zakres został wskazany w art. 39, ust. 9 ww. Ustawy.

 1. DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU:

Typ projektu nr 1: kompleksowe działania na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz osób z niepełnosprawnościami (OzN), poprzez zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej, np.:

 1. działania zapobiegające umieszczaniu w placówkach całodobowych długoterminowych realizowane z wykorzystaniem usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz asystentury osobistej,
 2. rozwój usług opiekuńczych, w tym w formie usług sąsiedzkich, specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie wynikającym z indywidualnej diagnozy, w formach środowiskowych, dziennych i całodobowych (zwłaszcza krótkookresowego pobytu) realizowanych w formule deinstytucjonalizacji (DI),
 3. rozwój usług asystencji osobistej wspierających aktywność społeczną, edukacyjną lub zawodową OzN,
 4. wsparcie opiekunów faktycznych (nieformalnych) osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w zakresie niezbędnym do opieki nad w/w osobą m.in. w zakresie informacji i doradztwa,
 5. działania zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i OzN np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, tworzenie i rozwój wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego, finansowanie wypożyczenia lub zakupu sprzętu, dowożenie posiłków, usługi transportu indywidualnego, a także wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych np. teleopieka, systemy przywoławcze (wyłącznie jako element wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usług opiekuńczych lub asystenckich).

Typ projektu nr 3: podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kandydatów oraz personelu niezbędnego do realizacji projektu w zakresie świadczenia wysokiej jakości usług społecznych w środowisku lokalnym (wyłącznie jako element wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usług).

Typ projektu nr 8: inne działania wspierające proces deinstytucjonalizacji (DI) usług w obszarze włączenia społecznego np. konsultacje psychologiczne, grupy wsparcia / samopomocowe (wyłącznie jako element wsparcia głównego w postaci usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej).

 1. KRYTERIA WYBORU PARTNERA:

Przy wyborze partnera ocenione zostanie:

 • zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa;
 • deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa;
 • doświadczenie w realizacji projektów zakresie świadczenia usług społecznych oraz w zakresie usług szkoleniowych.

Kryteria oceny partnera

 1. Kryteria dostępu:

Do konkursu mogą przystąpić podmioty, które łącznie spełniają wymogi:

 1. Zakres działań podmiotu jest zbieżny ze świadczeniem usług społecznych oraz działalności w zakresie świadczenia usług szkoleniowych;
 2. Potrafią wykazać się doświadczeniem w realizacji projektów w zakresie świadczenia usług społecznych oraz świadczenia usług szkoleniowych tj. podmiot posiada przynajmniej trzy (3)-letnie w okresie 5 lat poprzedzających złożenie oferty udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu i należytej realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub innych środków publicznych, realizowanych samodzielnie jako beneficjent (wnioskodawca) lub jako partner, lub we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym co najmniej dwa (2) należycie (wszystkie zakładane wskaźniki zostały osiągnięte) zrealizowane projekty w okresie 5 lat poprzedzających złożenie oferty (oferent jako beneficjent/wnioskodawca/partner), w ramach których świadczone były usługi społeczne oraz usługi szkoleniowe przy czym budżet projektów wynosił co najmniej 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100 zł) każdy.
 3. Posiadają potencjał kadrowy (ludzki), organizacyjny, techniczny umożliwiający realizację projektu w zakresie obowiązków partnera oraz potencjał finansowy potwierdzony udokumentowanymi obrotami podmiotu w wysokości co najmniej 800 000,00 zł średniorocznie, badanymi w okresie ostatnich 3 lat lub jeżeli podmiot działa krócej w okresie działania podmiotu;
 4. Nie zalegają z uiszczaniem wobec Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy podmiot uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 5. Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z 21 czerwca 2013 r. o finansach publicznych, z zastrzeżeniem art. 207 ust. 7 tej Ustawy;
 6. Deklarują uczestnictwo w realizacji projektu na wszystkich etapach, również w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu i zarządzaniu projektem oraz deklarują wniesienie do projektu zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych;
 7. Deklarują dyspozycyjność do działań na terenie województwa podkarpackiego, gmina Komańcza w okresie realizacji i rozliczania projektu.
 8. Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.
 9. Kryteria dodatkowe (punktowane: od 0 do 10 punktów):
 10. Podmiot posiada co najmniej roczne doświadczenie w okresie 5 lat poprzedzających złożenie oferty , w realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego lub innych środków publicznych w zakresie zbieżnym przynajmniej z jednym w/w typem projektów oraz na rzecz grupy osób m.in. należących do:

- osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym z powodu wieku, stanu zdrowia, niepełnosprawności) lub

- osób sprawujących opiekę nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub

- osób starszych lub

- osób z niepełnosprawnościami lub

- pracowników działających na rzecz włączenia społecznego lub

- opiekunów faktycznych lub

- kandydatów do świadczenia usług społecznych w środowisku lokalnym.

6 punktów.

 1. Podmiot na stałe współpracuje z kadrą posiadającą minimum 6-letnie doświadczenie jako kadra zarządzająca projektami finansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego lub innych środków publicznych: 2 punkty,
 2. Podmiot posiada doświadczenie w okresie 5 lat poprzedzających złożenie oferty w realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego lub innych środków publicznych na terenie województwa podkarpackiego: 2 punkty.
 3. Kryteria premiujące (punktowane: 12 punktów):
 4. Podmiot posiada status Podmiotu Ekonomii Społecznej (PES), o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej: 12 punktów.

Łączna możliwa do zdobycia liczba punków za kryteria dodatkowe oraz kryteria premiujące: 22 punkty.

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY:

Podmiot ubiegający się o wybór partnera w procedurze konkursowej jest zobowiązany do przedłożenia następujących dokumentów (oryginał lub uwierzytelniona kopia):

 1. Oferta partnera – przygotowana zgodnie z uznaniem podmiotu w sposób umożliwiający dokonanie oceny wszystkich wymagań i kryteriów z ogłoszenia, złożona w oryginale i podpisana przez upoważnione osoby (załącznik nr 1).
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, np. KRS, CEiDG.
 3. Statut podmiotu (jeżeli posiada).
 4. Oświadczenie podmiotu potwierdzające, że podmiot nie zalega z opłaceniem składek
  na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (załącznik nr 2).
 5. Oświadczenie podmiotu potwierdzające, że podmiot nie zalega z opłacaniem podatków (załącznik nr 2).
 6. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę potwierdzające, że żadna z osób zarządzających podmiotem nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (załącznik nr 2).
 7. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o gotowości wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy partnerskiej zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach programowych. Przykładowe formy wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy partnerskiej to: weksel, poręczenie bankowe, gwarancja ubezpieczeniowe, gwarancja bankowa, zastaw rejestrowy (załącznik nr 2).
 8. Oświadczenie podmiotu o niepodleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z 21 czerwca 2013 r. o finansach publicznych, z zastrzeżeniem art. 207 ust. 7 tej Ustawy (załącznik nr 2);

Spośród złożonych ofert wybrana zostanie ta, która spełni wszystkie wymogi formalne i uzyska najwyższą sumę punktów z kryteriów dodatkowych oraz kryteriów premiujących przyznanych przez członków Komisji Konkursowej. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednego partnera do projektu z zastrzeżeniem, iż wybierane będą kolejno podmioty z najwyższą liczbą punktów. Wybranemu podmiotowi/podmiotom ogłaszający konkurs zaoferuje zawarcie umowy partnerskiej, która określi m.in.:

- prawa i obowiązki stron;

- zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie;

- sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów;

- sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z porozumienia lub umowy.

 • TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
 1. Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej.
 2. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje zgodnie z wymaganiami wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu składającego ofertę, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych lub prawidłowo spisanego pełnomocnictwa (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).
 4. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
 5. Ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć elektronicznie na adres:

e-mail: urzad@komancza.pl

wpisując w tytule wiadomości: „KONKURS NA WYBÓR PARTNERA W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU.”

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26 lipca 2024 r. elektronicznie do godziny 24:00. Decyduje data wpływu oferty do jednostki. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Początek biegu terminu następuje od dnia następnego (następującego po tym, w którym dokonano ogłoszenia), kończy się zaś o godzinie 24:00 – tj. z upływem ostatniej – 21 doby. Co istotne, na sposób liczenia terminów nie mają jakiegokolwiek wpływu godziny dokonywanych ogłoszeń.

 1. Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej/ych. Dane osób do kontaktu w sprawie naboru: Pani Barbara Cyran, tel. (13) 467 70 35 wew. 48, bcyran@komancza.pl.
 • PROCEDURA ODWOŁAWCZA:

Od decyzji o rozstrzygnięciu niniejszego konkursu, podmioty, które wezmą w nim udział, nie będą miały możliwość wniesienia odwołania.

 1. DODATKOWE INFORMACJE:
 2. W przypadku wystąpienia przyczyn skutkujących brakiem możliwości zawarcia umowy partnerskiej z wybranym w drodze niniejszego konkursu podmiotem, ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo zawarcia umowy partnerskiej z podmiotem, którego oferta uzyskała drugą w kolejności najwyższą liczbę punktów.
 3. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji partnerstwa, rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów, jaki i do unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.
 4. Ogłaszający zastrzega sobie prawo rozwiązania partnerstwa zawiązanego z wybranym oferentem w przypadku niezłożenia projektu w konkursie w ramach Działania 7.18. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wyłonienie partnera nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć, w chwili ogłaszania konkursu, ogłaszający konkurs może unieważnić postępowanie konkursowe.
 5. Ogłaszający konkurs może odstąpić od podpisania umowy partnerskiej, jeżeli środki z Unii Europejskiej, które ogłaszający konkurs zamierzał uzyskać na realizację projektu partnerskiego, zgodnie z celem partnerstwa, nie zostały mu przyznane.
 6. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Komańcza, w zakładce Zamówienia publiczne – Zapytania ofertowe, pod linkiem: https://komancza.pl/bip/k/100

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy,
 2. Oświadczenia.

Data wytworzenia: 2024-07-05
Sporządzone przez: Barbara Cyran (Inspektor)
Data udostępnienia: 2024-07-05 17:20:31
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 74