> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 4 lipca 2024 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 4 lipca 2024 r.


Na podstawie art. 49 pkt 1 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.),

Wójt Gminy Komańcza
zawiadamia strony postepowania

o wydaniu w dniu 28 czerwca 2024 r., znak: Gn.6220.02.2024 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie mostu na drodze gminnej nr 117301R Rzepedź – Przybyszów”, zlokalizowanego na działkach nr ewid. 2, 28, 55/5, 87 obręb ewid. Rzepedź.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Komańcza, w godzinach od 8:00 do 14:00.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, za pośrednictwem Wójta Gminy Komancza, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Od niniejszej decyzji służy prawo do zrzeczenia się odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Doręczenie uważa się dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 


Data wytworzenia: 2024-07-04
Sporządzone przez: Andrzej Ferenc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2024-07-05 10:03:02
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Edyta Opar
Wyświetleń: 91