> Zarządzenie nr 90/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 2 lipca 2024 r.

Zarządzenie nr 90/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 2 lipca 2024 r.


w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.),

Zarządzam, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 5/10 Wójta Gminy Komańcza z dnia 25 stycznia 2010 r., w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w § 1 wykreślam: Joanna Szulc, a zastępuję: Justyna Sawczyszyn.

§ 2

W załączniku do Zarządzenia Nr 5/10 z dnia 25.01.2010 r., stanowiącym Regulamin Pracy Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, w § 2 ust. 6 wykreślam: Joanna Szulc a zastępuję: Justyna Sawczyszyn.

§ 3

Pozostałe zapisy Zarządzenia Nr 5/10 z dnia 25 stycznia 2010 r. pozostają bez zmian.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2024-07-02
Sporządzone przez: Justyna Sawczyszyn (Inspektor)
Data udostępnienia: 2024-07-03 14:56:37
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 85