> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 2 lipca 2024r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 2 lipca 2024r.


o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 1 lipca 2024 r. na wniosek Powiatu Sanockiego, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Rozbudowie drogi powiatowej nr 2259R Rzepedź – Kalnica – Mchawa w km od 0+000 do km 0+650 wraz z obiektem mostowym w km 0+500 oraz Przebudowie drogi w km od 0+650 do km 4+180 wraz z wykonaniem mostu tymczasowego przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 160/1, 160/2, 161/3, 161/4, 163/6, 159/5, 163/5, 159/16, 159/15, 159/14, 165/40, 165/46, 159/13, 159/7, 159/12, 165/45, 165/18, 164/2, 165/19, 159/10, 164/1, 165/20, 262  – obręb Rzepedź,  nr ew. 415, 326/3, 370/2, 363/24, 419, 363/25, 363/27, 363/8, 363/13, 363/11, 363/14, 363/15, 363/12, 363/17, 353, 332/3, 355/4, 355/1, 363/22, 265, 362/5, 264/3, 263/3, 264/2, 263/2, 362/4, 262/3, 262/2, 132/2, 262/4, 132/5, 363/20, 363/21, 129/3, 129/5, 129/4, 127/2, 127/3, 126/3, 357, 125/7, 128/2, 356/2, 140/4, 125/6, 125/5, 125/4, 124/4, 124/3, 123/4, 123/3, 119/3, 118/2, 121/2, 349, 109/2, 106/7, 106/4, 363/16, 154/2, 103/4, 106/2, 159/4, 163/4, 154/2, 70/2, 71/2, 64/2, 51/5, 173/2, 174/2, 179/2, 180, 43/3, 336/2, 26/9, 26/10, 27/8, 27/7, 334/2, 23/8, 195/2, 187/2, 188/2, 390/2, 8/1, 363/23, 32/1, 32/2, 418, 416, 417 – obręb Turzańsk oraz nr ew.  5 – obręb Prełuki.

W związku z powyższym informuję strony postępowania, że całość akt sprawy znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Komańcza, w godzinach pracy Urzędu, stanowisko ds. Zagospodarowania przestrzennego gminy i gospodarki gruntami, pok. 201.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Komańcza, 38-543 Komańcza 166 w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi i (wnioski) wniesione w formie elektronicznej na adres: urzad@komancza.pl

  1. opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu
  2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
  3. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. 2024 poz. 307).

Wnioski mogą być również składane ustnie do protokołu lub  za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres:  urzad@komancza.pl.


Data wytworzenia: 2024-07-02
Sporządzone przez: Justyna Sawczyszyn (Inspektor)
Data udostępnienia: 2024-07-03 14:36:42
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 60