> Zarządzenie nr 84/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 24 czerwca 2024 roku

Zarządzenie nr 84/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 24 czerwca 2024 roku


w sprawie wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich w Urzędzie Gminy Komańcza

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.) oraz art. 22 b ustawy z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 560) zarządzam, co następuje:

§1.

Wprowadza się Standardy Ochrony Małoletnich w Urzędzie Gminy Komańcz ustalone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.

Wprowadza się Standardy Ochrony Małoletnich (wersja skrócona – dla Małoletnich) w Urzędzie Gminy Komańcza ustalone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Komańcza oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komańcza.

§4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Komańcza.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Data wytworzenia: 2024-06-24
Sporządzone przez: Monika Guśtak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2024-07-01 12:48:55
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 76