> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 27 czerwca 2024r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 27 czerwca 2024r.


o  wydanej decyzji o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 775 ze zm.) oraz z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

strony postępowania o wydaniu w dniu  27 czerwca 2024r. decyzji znak Zp.6733.2.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej oraz podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnej linii kablowej (napowietrznej), przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 24, 16, 396/21, 55, 396/20, 396/11, 396/12, 396/10, 221, 57, 1, 2, 3/1, 3/2  – obręb Smolnik oraz nr ew. 100/3, 92/6, 92/5, 64/17, 64/9, 100/2, 100/1, 64/12, 70/13, 70/8, 70/9, 91/8, 91/9, 91/10, 91//11, 91/12, 91/13, 70/10, 70/15 – obręb Mików.

W związku z powyższym informuje się każdego kto ma interes prawny, o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz aktami sprawy w Urzędzie Gminy Komańcza, w godzinach pracy urzędu.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, za pośrednictwem Wójta Gminy Komańcza.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 upzp, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 49 Kpa – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 


Data wytworzenia: 2024-06-27
Sporządzone przez: Justyna Sawczyszyn (Inspektor)
Data udostępnienia: 2024-07-01 11:22:06
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 69