> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 21 czerwca 2024r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 21 czerwca 2024r.


o  wydanej decyzji o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 775 ze zm.) oraz z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej spinającej istniejące zlewnie Komańcza z Rzepedzią wraz z rozbudową sieci w miejscowości Jawornik- etap IV, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 506/2, 563, 482/1, 562, 481, 480/3, 480/1, 477/1, 472/2, 560/1, 472/11, 472/10, 560/2, 474/1, 474/2, 471/8, 471/6, 471/7, 471/9, 471/4, 471/3, 467/3, 467/2 - obręb Komańcza.

W związku z powyższym informuje się każdego kto ma interes prawny, o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz aktami sprawy w Urzędzie Gminy Komańcza, w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń, oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej.


Data wytworzenia: 2024-06-21
Sporządzone przez: Justyna Sawczyszyn (Inspektor)
Data udostępnienia: 2024-06-21 23:22:50
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 98