> Zarządzenie nr 80/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 17 czerwca 2024 roku

Zarządzenie nr 80/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 17 czerwca 2024 roku


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rzepedzi

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 609), art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 737) oraz §1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1428)

zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Ogłasza się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rzepedzi.
  2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Komańcza oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Komańcza.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2024-06-17
Sporządzone przez: Monika Guśtak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2024-06-17 14:23:16
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 153