> Zarządzenie nr 78/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 11 czerwca 2024 roku

Zarządzenie nr 78/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 11 czerwca 2024 roku


w sprawie: określenia zasad (polityki) rachunkowości projektu „Transformacja cyfrowa w Gminie Komańcza” objętego programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 342) 

zarządzam co następuje:

§ 1

Dla realizacji Projektu pn.: „Transformacja cyfrowa w Gminie Komańcza”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach umowy na dofinansowanie zawartej elektronicznie w dniu 21.05.2024 r. realizowanego w okresie: 2024 - 2025 rok, ustalam ZASADY (POLITYKĘ) RACHUNKOWOŚCI zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Komańcza.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2024-06-11
Sporządzone przez: Monika Guśtak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2024-06-13 08:39:11
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 106