> Ogłoszenie Sesja Rady Gminy Komańcza.

Ogłoszenie Sesja Rady Gminy Komańcza.


Zawiadamia się mieszkańców, że w dniu 26 czerwca 2024 roku o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Komańcza odbędzie się

SESJA RADY GMINY

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 5. Informacja o działalności Wójta między sesjami Rady Gminy.
 6. Raport o stanie gminy za 2023 r.:
  1. przedstawienie Raportu o stanie Gminy Komańcza za 2023 rok,
  2. debata na temat Raportu,
  3. podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Komańcza.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Komańcza za 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej  na 2024 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Gminy Zagórz prawa własności nieruchomości położonych w Wysoczanach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Komańcza do realizacji Programu “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 i przyjęcia gminnego  program osłonowego pn. „Program Wsparcia Seniorów z terenu Gminy Komańcza na rok 2024”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Komańcza na lata 2024 – 2028.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl, a Gminą Komańcza dotyczącego przyjęcia do realizacji przez Gminę Miejską Przemyśl zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Komańcza.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad sesji.

 


Data wytworzenia: 2024-06-12
Sporządzone przez: Adam Pasiniewicz (Przewodniczący Rady Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2024-06-12 13:14:41
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Edyta Opar
Wyświetleń: 124