> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 7 czerwca 2024 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 7 czerwca 2024 r.


o  wydanej decyzji o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 775 ze zm.) oraz z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 142/2, 142/3, 141, 149, 156/10, 174, 159/12, 160/1, 165/18  położonych w  obrębie ew. Rzepedź.”

W związku z powyższym informuje się każdego kto ma interes prawny, o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz aktami sprawy w Urzędzie Gminy Komańcza, w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń, oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej.

 


Data wytworzenia: 2024-06-07
Sporządzone przez: Justyna Wawrzaszek (Podinspektor)
Data udostępnienia: 2024-06-11 14:05:53
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Edyta Opar
Wyświetleń: 35