> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 6 czerwca 2024 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 6 czerwca 2024 r.


Na podstawie art. 49 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094, ze zm.),

Wójt Gminy Komańcza
zawiadamia strony postępowania

o wydaniu w dniu 06 czerwca 2024 r., znak: Gn.6220.03.2024 postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 27/8 w obrebie Szczawne, gmina Komańcza”, w związku ze stwierdzeniem przez Wójta Gminy Komańcza obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i co jest tego konsekwencją – konieczności sporządzenia raportu OOŚ.

Na wydane postanowienie nie służy zażalenie. Postanowienie można zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zawieszenie postepowania, zgodnie z art. 103 k.p.a., wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z trescią ww. postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gmin Komańcza w godzinach:7.30 - 14.30 od poniedziałku do środy, 07.30 – 15.30 w czwartki, od 07.30 – 13.30 w piątki.


Data wytworzenia: 2024-06-06
Sporządzone przez: Andrzej Ferenc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2024-06-11 08:34:51
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Edyta Opar
Wyświetleń: 34