> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 6 czerwca 2024 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 6 czerwca 2024 r.


Stosownie do art. 74 ust. 3, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094, ze zm.), dalej „ustaw ooś”, oraz art. 49a oraz art. 49 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023, poz. 775 ze zm.) w związku z prowadzonym postepowaniem administracyjnym na wniosek PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 27/8 w obrebie Szczawne, gmina Komańcza”.

WÓJT GMINY KOMAŃCZA
ZAWIADAMIA STRONY POSTEPOWANIA

  1. W dniu 25.03.2024 r. stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1`pkt 2, pkt 4, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t Dz. U z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), zwrócono się z pismami znak Gn.6220.03.2024 do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku, o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
  2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu pismem z dnia 05.4.2024 r., znak: RP.ZZŚ.4901.63.2024 wydał opinię, że dla ww. przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane.
  3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku pismem z dnia 04.04.2024 r., znak: PSNZ.9020.4.15.2024 wyraził opinię, iż ze względów higienicznych i zdrowotnych nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania dla ww. przedsięwzięcia.
  4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie postanowieniem z dnia 24.04.2024 r., znak: WOOŚ.4220.19.15.2024.DS.6 uzgodnił potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia i w tym sporządzenia raportu.
  5. Wójt Gminy Komańcza Postanowieniem z dnia 14.05.2024 r., znak: Gn.6220.03.2024 postanowił uzgodnić potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia oraz ustalił zakres raportu.
  6. Wójt Gminy Komańcza Postanowieniem z dnia 06.06.2024 r., znak: Gn.6220.03.2024 postanowił z urzędu zawiesić postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 27/8 w obrebie Szczawne, gmina Komańcza”, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią ww. postanowień można zapoznać się w Urzędzie Gminy Komańcza w godzinach: 7.30 - 14.30 od poniedziałku do środy, 07.30 – 15.30 w czwartki, od 07.30 – 13.30 w piątki.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. po upływie 14 dni licząc od dnia następnego po wywieszeniu niniejszego Obwieszczenia, tj. od dnia 26 marca 2024 r.


Data wytworzenia: 2024-06-06
Sporządzone przez: Andrzej Ferenc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2024-06-11 08:21:30
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Edyta Opar
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 30