> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 4 czerwca 2024 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 4 czerwca 2024 r.


Zgodnie z art. 49 §2, art. 49a oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej oraz podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnej linii kablowej, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 24, 16, 396/21, 55, 396/20, 396/11, 396/12, 396/10, 221, 57, 1, 2, 3/1, 3/2 – obręb Smolnik oraz nr ew. 100/3, 92/6, 92/5, 64/17, 64/9, 100/2, 100/1, 64/12, 70/15, 70/10, 70/13, 70/8, 70/9, 91/8, 91/9, 91/10, 91//11, 91/12, 91/13 – obręb Mików

STRONY POSTĘPOWANIA

mogą składać uwagi i wnioski oraz zapoznać się, przed wydaniem decyzji, z całością zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie w Urzędzie Gminy Komańcza pok. 201 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej.


Data wytworzenia: 2024-06-04
Sporządzone przez: Andrzej Ferenc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2024-06-04 12:52:26
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Edyta Opar
Wyświetleń: 51