> Zarządzenie nr 71/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 03 czerwca 2024 roku

Zarządzenie nr 71/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 03 czerwca 2024 roku


w sprawie zmian obsady pełnienia całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego

Na postawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2007 Nr 89 poz. 590 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje:

§1

W zarządzeniu Nr 51/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. Wójta Gminy Komańcza wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 51/2016 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Traci moc zarządzenie Nr 194/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 04 czerwiec 2024 roku.


Data wytworzenia: 2024-06-03
Sporządzone przez: Jacek Kowalski (Inspektor)
Data udostępnienia: 2024-06-03 14:45:42
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 65