> Zarządzenie nr 69/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 27 maja 2024 r.

Zarządzenie nr 69/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 27 maja 2024 r.


w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Komańcza.

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3  i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2024 r. poz. 609 t.j. z dnia 22.04.2024) oraz  art. 18 ust. 1, pkt 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2024 poz. 725 t.j. z dnia 14.05.2024)  

zarządzam, co następuje :

§ 1

Powołuję Komisję w składzie:

  1. Tomasz Zieliński – Przewodniczący Komisji
  2. Bogdan Wiktor – Członek Komisji
  3. Barbara Cyran – Członek Komisji
  4. Andrzej Ferenc  – Członek Komisji

do dokonania odbioru końcowego robót budowlanych polegających na realizacji zadania pn: „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Komańcza” wykonanych przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. Aleje Wojska Polskiego 74, 38-500 Sanok KRS 0000134823, NIP 687-16-59-018, REGON 370456325.

§ 2

Komisja przeprowadzi odbiór końcowy robót budowlanych wykonanych na podstawie umowy nr: Wp. 271.8.2023 z dnia 10 listopada 2023 roku oraz aneksu do umowy nr 1/2023 z dnia 13 listopada 2023 roku.

§ 3

  1. Nieobecność członka komisji nie wstrzymuje czynności odbioru z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
  2. Dla skutecznego dokonania odbioru wymagany jest skład komisji obejmujący minimum trzy osoby w tym przewodniczącego.
  3. Gdy skład komisji uniemożliwia skuteczne dokonanie odbioru, czynności odbioru należy odroczyć do czasu zebrania się komisji w składzie umożliwiającym skuteczne dokonanie odbioru.

§ 4

Z dokonanego odbioru komisja sporządzi pisemny protokół.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 


Data wytworzenia: 2024-05-27
Sporządzone przez: Tomasz Zieliński (Podinspektor)
Data udostępnienia: 2024-05-27 10:14:55
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Edyta Opar
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 84