> Uchwała nr II/7/2024 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 maja 2024 r.

Uchwała nr II/7/2024 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 maja 2024 r.


w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Komańczy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku poz. 609 z póź. zm.) oraz art. 48 ust. 1, ust.5 i ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 roku poz. 991 z póź. zm.)

Rada Gminy Komańcza
uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Radę Społeczną przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Komańczy na kadencję 2024 – 2029 w następującym składzie:

 1. Przewodniczący Rady Społecznej – Wójt Gminy Komańcza, lub osoba wyznaczona przez Wójta Gminy.
 2. Przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego, wskazany przez organ.
 3. Członkowie Rady Społecznej:
  1. Joanna Mokrzycka – Przedstawiciel Rady Gminy Komańcza
  2. Anna Duda – Przedstawiciel Rady Gminy Komańcza
  3. Halina Dąbrowska – Przedstawiciel Rady Gminy Komańcza
  4. Jolanta Dal – Przedstawiciel Rady Gminy Komańcza
  5. Jarosław Dołżycki – Przedstawiciel Rady Gminy Komańcza

§ 2.

Pierwsze zebranie Rady Społecznej przy SP ZPOZ w Komańczy zostaje zwołane stosownie do art. 2 Regulaminu Rady Społecznej SP ZPOZ w Komańczy odbędzie się 30 dni od podjęcia niniejszej uchwały.

§ 3.

Traci moc Uchwała NR VI/52/19 Rady Gminy Komańcza z dnia 29 marca 2019 roku.

§ 4.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Komańcza.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2024-05-14
Sporządzone przez: Maria Błażowska (Inspektor)
Data udostępnienia: 2024-05-23 14:23:40
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Edyta Opar
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 68