> Uchwała nr II/5/2024 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 maja 2024 r.

Uchwała nr II/5/2024 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 maja 2024 r.


w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Komańcza przyjętego uchwałą nr VI/56/2019 Rady Gminy Komańcza z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Komańcza (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2019 r. poz. 2421)

Rada Gminy Komańcza,
uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się stałą Komisję Budżetu Rady Gminy Komańcza, w następującym składzie:

 1. Dal Jolanta
 2. Duda Anna
 3. Dołżycki Jarosław
 4. Farbaniec Jan
 5. Krasulak Witold
 6. Kurinka Paweł
 7. Milasz Wiesław
 8. Mokrzycka Joanna
 9. Perun Andrzej
 10. Winkowska Renata

§ 2.

Do zakresu działania Komisji Budżetu należy rozpatrywanie i opiniowanie spraw dotyczących:

 1. budżetu Gminy, jego realizacji i sprawozdań z wykonania budżetu,
 2. wieloletniej prognozy finansowej,
 3. podatków i opłat,
 4. zagospodarowania przestrzennego,
 5. programów gospodarczych i rozwojowych Gminy,
 6. inwestycji gminnych,
 7. ochrony środowiska i przyrody,
 8. utrzymania czystości i porządku w Gminie,
 9. oświaty, kultury i sportu,
 10. gospodarki wodnej, wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
 11. kanalizacji i ścieków komunalnych,
 12. dróg gminnych, ulic oraz organizacji ruchu drogowego,
 13. transportu zbiorowego,
 14. oświetlenia ulicznego,
 15. rolnictwa i leśnictwa,
 16. gospodarki nieruchomościami,
 17. utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej,
 18. porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
 19. innych, skierowanych do Komisji przez Radę Gminy,
 20. innych podlegających rozpoznaniu na podstawie przepisów odrębnych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Data wytworzenia: 2024-05-14
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2024-05-23 13:12:06
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Edyta Opar
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 60