> Zarządzenie Nr 61/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 8 maja 2024 r.

Zarządzenie Nr 61/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 8 maja 2024 r.


w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Komańcza

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), § 21- 25 Uchwały Nr XLVII/241/18 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 września 2018 r. ws. uchwalenia Statutu Sołectwa Czystogarb, § 21- 25 Uchwały Nr XLVII/242/18 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 września 2018 r. ws. uchwalenia Statutu Sołectwa Dołżyca, § 21- 25 Uchwały Nr XLVII/243/18 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 września 2018 r. ws. uchwalenia Statutu Sołectwa Komańcza, § 21- 25 Uchwały Nr XLVII/244/18 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 września 2018 r. ws. uchwalenia Statutu Sołectwa Mików, § 21- 25 Uchwały Nr XLVII/245/18 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 września 2018 r. ws. uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Łupków, § 21- 25 Uchwały Nr XLVII/246/18 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 września 2018 r. ws. uchwalenia Statutu Sołectwa Radoszyce, § 21- 25 Uchwały Nr XLVII/247/18 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 września 2018 r. ws. uchwalenia Statutu Sołectwa Rzepedź n. Osławicą (ze zm.), § 21- 25 Uchwały Nr XLVII/248/18 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 września 2018 r. ws. uchwalenia Statutu Sołectwa Rzepedź, § 21- 25 Uchwały Nr XLVII/249/18 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 września 2018 r. ws. uchwalenia Statutu Sołectwa Smolnik, § 21- 25 Uchwały Nr XLVII/250/18 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 września 2018 r. ws. uchwalenia Statutu Sołectwa Szczawne-Kulaszne, § 21- 25 Uchwały Nr XLVII/251/18 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 września 2018 r. ws. uchwalenia Statutu Sołectwa Turzańsk, § 21- 25 Uchwały Nr XLVII/252/18 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 września 2018 r. ws. uchwalenia Statutu Sołectwa Wisłok Wielki, § 21- 25 Uchwały Nr XLVII/253/18 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 września 2018 r. ws. uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Michowa, § 21- 25 Uchwały Nr XLVII/254/18 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 września 2018 r. ws. uchwalenia Statutu Sołectwa Wysoczany

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządzam wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w Sołectwach: Czystogarb, Dołżyca, Komańcza, Mików, Nowy Łupków, Radoszyce, Rzepedź n. Osławicą, Rzepedź, Smolnik, Szczawne- Kulaszne, Turzańsk, Wisłok Wielki, Wola Michowa, Wysoczany.

§ 2

Zwołuje Zebrania Wiejskie w celu dokonania wyborów, o których mowa w § 1:

 1. w Sołectwie Czystogarb na dzień 14 czerwca 2024 r. o godz. 1900 w Świetlicy Wiejskiej w Czystogarbie, Czystogarb 37;
 2. w Sołectwie Dołżyca na dzień 5 czerwca 2024 r. o godz. 1900 pod adresem Dołżyca 18;
 3. w Sołectwie Komańcza na dzień 28 maja 2024 r. o godz. 1800 w Remizie OSP, Komańcza 175;
 4. w Sołectwie Mików na dzień 10 czerwiec 2024 r. o godz. 1800 pod adresem Mików 13;
 5. w Sołectwie Nowy Łupków na dzień 18 czerwca 2024 r. o godz. 1900 w Świetlicy Wiejskiej w Nowym Łupkowie 46;
 6. w Sołectwie Radoszyce na dzień 27 maja 2024 r. o godz. 1900 w Świetlicy Wiejskiej w Radoszycach 9;
 7. w Sołectwie Rzepedź n. Osławicą na dzień 3 czerwca 2024 r. o godz. 1800 w Rzepedzkim Ośrodku Kultury w Rzepedzi, ul. Osiedle A19;
 8. w Sołectwie Rzepedź na dzień 11 czerwca 2024 r. o godz. 1800 w Świetlicy Wiejskiej w Rzepedzi, Rzepedź 45;
 9. w Sołectwie Smolnik na dzień 17 czerwca 2024 r. o godz. 1800 w Świetlicy Wiejskiej w Smolniku, Smolnik 31;
 10. w Sołectwie Szczawne-Kulaszne na dzień 13 czerwca 2024 r. o godz. 1830 w Ośrodku Kultury w Szczawnem, Szczawne 32;
 11. w Sołectwie Turzańsk na dzień 12 czerwca 2024 r. o godz. 1800 w Świetlicy Wiejskiej Turzańsku, Turzańsk 45;
 12. w Wisłoku Wielkim na dzień 4 czerwca 2024 r. o godz. 1800 w Szkole Podstawowej w Wisłoku Wielkim, Wisłok Wielki 26A;
 13. w Sołectwie Wola Michowa na dzień 29 maja 2024 r. o godz. 1800 pod adresem Wola Michowa 2;
 14. w Sołectwie Wysoczany na dzień 5 czerwca 2024 r. o godz. 1800 w Ośrodku Kultury w Szczawnem, Szczawne 32;

§ 3

Ustalam treść zawiadomienia o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

 1. w Sołectwie Czystogarb w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
 2. 2) w Sołectwie Dołżyca w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
 3. 3) w Sołectwie Komańcza w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia;
 4. 4) w Sołectwie Mików w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 4 do niniejszego Zarządzenia;
 5. 5) w Sołectwie Nowy Łupków w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 5 do niniejszego Zarządzenia;
 6. 6) w Sołectwie Radoszyce w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 6 do niniejszego Zarządzenia;
 7. 7) w Sołectwie Rzepedź n. Osławicą w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 7 do niniejszego Zarządzenia;
 8. 8) w Sołectwie Rzepedź w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 8 do niniejszego Zarządzenia;
 9. 9) w Sołectwie Smolnik w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 9 do niniejszego Zarządzenia;
 10. 10) w Sołectwie Szczawne-Kulaszne w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 10 do niniejszego Zarządzenia;
 11. 11) w Sołectwie Turzańsk w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 11 do niniejszego Zarządzenia;
 12. 12) w Sołectwie Wisłok Wielki w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 12 do niniejszego Zarządzenia;
 13. 13) w Sołectwie Wola Michowa w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 13 do niniejszego Zarządzenia;
 14. 14) w Sołectwie Wysoczany w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 14 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwach Czystogarb, Dołżyca, Komańcza, Mików, Nowy Łupków, Radoszyce, Rzepedź n. Osławicą, Rzepedź, Smolnik, Szczawne- Kulaszne, Turzańsk, Wisłok Wielki, Wola Michowa, Wysoczany zostanie podane do wiadomości mieszkańców poszczególnych sołectw w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Komańcza.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Komańcza.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2024-05-08
Sporządzone przez: Marian Kurasz (Sekretarz)
Data udostępnienia: 2024-05-13 11:51:01
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 67